لیست گواهینامه ها و استانداردها و تقدیرنامه ها:

Certification HSE

EFR Certification

ISO 9001-2008

رضایت از عملکرد شرکت خرد صنعت در تأمین رشته تکمیلی درون چاهی میدان یاران شمالی

رضایت از عملکرد شرکت خرد صنعت در تأمین تجهیزات و خدمات راندن رشته تکمیلی چاه های نفت و گاز شرکت نفت فلات قاره

تقدیرنامه ساخت و تأمین رشته های تکمیلی درون چاهی مورد نیاز عملیات حفاری طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی

تقدیر نامه از شرکت ملی نفتخیز جنوب

????? ????? ?? ????? ????