سیستم مهندسی

 

 

  •         تعریف پروژه :

         ثبت و نگهداری اطلاعات کارفرما

         کدگذاری و نگهداری اطلاعات پروژه های مرتبط با هر کارفرما و تاریخ پیش بینی شروع و خاتمه پروژه

         درج تاریخ واقعی پایان پروژه جهت حفظ سوابق و تحلیل دلایل تاخیر احتمالی

  •        کدینگ

         ثبت اطلاعات نقشه

         ایجاد کد و شناسنامه جهت کلیه قطعات و مواد، ثبت اطلاعات مربوط به مشخصات فنی قطعه و نگهداری سوابق تغییرات نقشه قطعات

         امکان مشاهده نقشه قطعه در کلیه فرمهای مرتبط

 

  •         BOM پروژه

         ایجاد BOM  بر اساس هر کد و سریال پروژه با اهداف :

–     تأمین قطعات

–     سفارش ساخت

  •        فرآیند ساخت قطعهJPM

         ثبت و بروز رسانی شناسنامه تجهیزات

          تعریف مراکز کاری

         ایجاد اطلاعات ظرفیتها

         امکان تعریف فرآیند ساخت برای هر قطعه - نقشه به همراه اطلاعات زمان تولید و اطلاعات ملزومات تولید

         تعریف موادخام مورد نیاز هر قطعه

 بازگشت

????? ????? ?? ????? ????