سیستم برنامه ریزی

 

 

 

  •         برنامه ریزی تولید (ساخت و مونتاژ)

 

         درج برنامه تولید بر اساس سال تولیدی و به تفکیک ماه بر اساس سریال بر مبنای برنامه فروش یا سفارش مشتری

 

  •         برنامه ریزی تأمین

 

         سفارشات

–     برآورد نیاز قطعات و موادبر اساس :

–     BOM

–     نقطه سفارش

–      صدور دستور تأمین

         ایجاد Vendor List  و ارزیابی تامین کنندگان

          دریافت کالا

 

  •        برنامه ریزی ساخت

 

         ظرفیت سنجی، امکان سنجی و برنامه ریزی اجرا و تحویل

 

  •         برنامه ریزی مواد

 

         برآورد نیاز مواد خام بر اساس

}         BOM

}         لیست مواد

}        نقطه سفارش

         تخصیص مواد به پروسه

         هم گروه نمودن مواد مشابه دارای یک استاندارد و آلیاژ در پروژه های متفاوت باهدف استفاده بهینه از مواد

 بازگشت

????? ????? ?? ????? ????