سیستم مدیریت موجودیها

 

 

  •         انبارش مواد و قطعات

         ثبت کلیه تراکنش های انبار، انبار گردانی و اصلاحات موجودی انبار

         امکان کنترل موجودی ابعادی

 بازگشت

????? ????? ?? ????? ????