کنترل کیفی ساخت و دریافت کالا

  •      امکان صدور عدم تطابق برای قطعات ساختی، تعیین تکلیف عدم تطابق ها، تحلیل دلایل عدم تطابق
  •       ثبت اطلاعات کنترل کیفی دریافت کالا و امکان تحلیل آنها

 

 

 متدولوژی طراحی و ساخت سیستم

  •       پایگاه اطلاعات داده SQL Server
  •       متدولوژی طراحی CDM
  •       ابزار پیاده سازی Delphi

 بازگشت

????? ????? ?? ????? ????