دريافت گواهينامه كيفيت محصول

در راستای عملیاتی کردن آیین نامه وزارت محترم نفت مبنی بر حصول اطمینان از مهندسی و تولید منطبق با استاندارد API و استقرار الزامات سیستم گواهی محصول بر اساس استاندارد بین المللی ISO/IEC17065 ، شرکت خرد صنعت اروند در قالب " مهندسی و ساخت تجهیزات رشته تکمیلی درون چاهی " در سوم تیرماه 1397 موفق به دریافت گواهینامه کیفیت محصول از نهاد صدور گواهینامه صنعت نفت ایران (IPS) وفق استاندار های ذیل گردید.

API 14A/14B/11D1/19AC/14L/5C3 و  DIV II&IIIASME SEC VIII

 

 

????? ????? ?? ????? ????