شرکت خرد صنعت اروند

 

شرکت خردصنعت اروند

 

بخش مهندسی

 

 

 

 

 

بخش برنامه ریزی

 

بخش حسابداری

 

 بخش سیستم ها و روش ها

 

 

 

 

 

بخش کنترل کیفی

 

 

بخش بازرگانی

 

بخش آموزش

 

 

 

 

 

بحش تولید

 

بخش تولید

 

رستوران

 

 

 

 

 

 بازگشت

 

????? ????? ?? ????? ????